Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

Prenumerera

Här är du nu:

Start / Verksamhet / Säkerhetsskydd / Säkerhetsskyddsavtal / Frågor och svar om säkerhetssk…

Frågor och svar om säkerhetsskyddsavtal

Här hittar du frågor och svar gällande säkerhetsskyddsavtal.

Fråga 1: Det vore bra marknadsföring om vårt företag hade ett säkerhetsskyddsavtal.FMV svarar: 2019-03-22
Säkerhetsskyddsavtal tecknas bara om det finns ett faktiskt behov för detta, till exempel en uppdragsbeställning där säkerhetsskyddsavtal är ett krav. Ett behov kan också uppstå vid en upphandling där anbudsgivaren måste ha säkerhetsskyddsavtal för att få ta del av anbudshandlingarna. Säkerhetsskyddsavtal får i sig aldrig användas som argument vid marknadsföring; ett företag får heller inte tala om att man har ett sådant avtal med FMV.
Fråga 2: Vårt företag ska delta i en internationell anbudsgivning där det finns krav på att man skall ha ett säkerhetsskyddsavtal. Kan FMV hjälpa oss?FMV svarar: 2019-03-22
Ja. FMV kan teckna avtal om säkerhetsskydd med en enskild verksamhetsutövare, om det är nödvändigt för att verksamhetsutövaren skall kunna delta i ett internationellt samarbete och om det behövs för att utfärda säkerhetsintyg enligt 4. kap. 1 § Säkerhetsskyddslagen (2018:585), detta enligt 2. kap. 8 § Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658). För att det ska vara möjligt att teckna ett avtal måste FMV Säkerhetsskydd först få en skriftlig redogörelse om vilka behov som finns innan beslut om avtal fattas. Tecknas ett säkerhetsskyddsavtal gäller avtalet endast för det aktuella samarbetet eller projektet. Vinner inte företaget anbudsgivningen kommer säkerhetsskyddsavtalet att sägas upp. Tänk på att processen för att teckna ett avtal i Nivå 1 är lång, om ett avtal innebär att säkerhetsskyddsklassificerad uppgift skall hanteras och förvaras i egna lokaler.
Fråga 3: Vad innebär de olika avtalsnivåerna för säkerhetsskyddsavtal?FMV svarar: 2019-03-22
Nivå 1: Företaget får arbeta med och förvara säkerhetsskyddsklassificerad uppgift i egna, av FMV godkända lokaler
Nivå 2: Företaget får arbeta med säkerhetsskyddsklassificerad uppgift i FMV:s lokaler eller i lokaler godkända av FMV
Nivå 3: Företaget avses inte arbeta med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, men verksamhetens art eller omfattning kräver att dess personal skall vara säkerhetsprövad samt registerkontrollerad.
Fråga 4: Vad är SUA-avtal?FMV svarar: 2019-03-22
Det finns inget som heter ”SUA-avtal”. Korrekt term är säkerhetsskyddsavtal. SUA betyder Säkerhetsskyddad Upphandling med säkerhetsskyddsAvtal.
Fråga 5: Vad krävs för att vi ska få teckna säkerhetsskyddsavtal?FMV svarar: 2013-10-02
Till att börja med måste ni ha en beställning där det finns krav på säkerhetsskyddsavtal. FMV Säkerhetsskydd måste sedan från er beställare få in underlag (säkerhetsskyddskrav) där detta framgår. Beställare kan antingen vara en projektledare på FMV eller säkerhetschefen hos en leverantör som skall anlita er. Ett företag kan aldrig själv ansöka om att få teckna säkerhetsskyddsavtal, med undantag för vad som sägs i fråga 2, utan det är FMV i egenskap av företrädare för Staten som avgör om ett säkerhetsskyddsavtal skall tecknas eller ej.
Fråga 6: Vi har redan säkerhetsskyddsavtal med en eller flera andra myndigheter. Det betyder väl att vi är godkända för att arbeta med hemlig uppgift även åt FMV?FMV svarar: 2019-03-22
Nej. Varje myndighet skall teckna säkerhetsskyddsavtal med en leverantör om uppdraget så kräver. Det går inte att använda ett säkerhetsskyddsavtal tecknat med en myndighet för arbete åt en annan myndighet.
Fråga 7: Vi planerar att flytta till nya lokaler och vi har ett säkerhetsskyddsavtal i Nivå 1. Vad gäller?FMV svarar: 2019-03-22
Ingen säkerhetsskyddsklassificerad uppgift får flyttas till eller hanteras i de nya lokalerna innan dessa byggts om enligt kraven i Industrisäkerhetsmanualen, ISM 2013 och godkänts av FMV. Detta är en process som kan ta flera mycket lång tid, byggnadstiden inräknad. Var därför ute i mycket god tid!
Fråga 8: Vi har redan flyttat till nya lokaler och tog med oss de hemliga handlingarna. De gamla lokalerna var godkända i Nivå 1, men inte de nya. Vad gäller?FMV svarar: 2013-10-02
Företaget har därmed hävt säkerhetsskyddsavtalet och är inte längre behöriga att förvara eller hantera hemlig uppgift i sina lokaler. Alla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter måste omedelbart lämnas tillbaka till FMV. Alla inplaceringar i säkerhetsklass (registerkontroller) kommer att sägas upp och er personal får inte längre delges säkerhetsskyddsklassificerad uppgift. Er säkerhetschef skall omedelbart kontakta FMV Säkerhetsskydd.
Fråga 9: Hur lång tid tar det att teckna ett säkerhetsskyddsavtal?FMV svarar: 2019-03-22
Det beror på vilken nivå det är på avtalet och hur omfattande det är. Ett säkerhetsskyddsavtal i Nivå 2 eller 3 behöver ofta inte ta längre tid än 3-4 veckor, men det gäller bara själva avtalets tecknande, alltså godkännandet av företaget. Till detta kommer registerkontroll på den personal som skall arbeta i uppdraget, något som kan ta 2-4 veckor beroende på vilken säkerhetsklass personen skall inplaceras i. Tilläggas bör att FMV inte garanterar att ett avtal eller en registerkontroll kan färdigställas inom en viss tid, utan allt beror på omständigheterna.
För säkerhetsskyddsavtal i Nivå 1 handlar det om helt andra tidsrymder; oftast flera månader, eftersom lokaler måste byggas om, rutiner skapas och personal utbildas. Av Industrisäkerhetsmanualen, ISM 2013, framgår de grundläggande krav som företaget skall uppfylla för att kunna teckna ett avtal i Nivå 1.
Fråga 10: Vi ingår i en koncern där ett av bolagen har ett säkerhetsskyddsavtal. Kan vi utnyttja det avtalet?FMV svarar: 2019-03-22
Nej. Avtalen tecknas mellan FMV som företrädare för staten och en viss juridisk person. Även om företagen ingår i samma koncern är de alltså i säkerhetsskyddslagens ögon helt skilda juridiska personer. Detta gäller även om FMV har säkerhetsskyddsavtal med moderbolaget.
Fråga 11: Vi ingår i en koncern där ett av bolagen har säkerhetsskyddsavtal i Nivå 1. Vi sitter i samma byggnad. Måste vi ha skilda lokaler och eget fysiskt skydd?FMV svarar: 2019-03-22
Ja. Precis som svaret i fråga 9 anger anses företagen vara helt olika juridiska personer och måste alltså, om avtal skall tecknas i Nivå 1, ha helt skilda lokaler, larmanläggningar, befattningshavare, etc.
Fråga 12: Vi behöver använda en underleverantör i vårt uppdrag. Hur gör vi för att anlita dem för arbete där hemlig uppgift förekommer?FMV svarar: 2019-03-22
Säkerhetschefen vid det anlitande bolaget blir beställare och skall skicka in ett särskilt underlag till FMV Säkerhetsskydd som sedan kan teckna säkerhetsskyddsavtal med underleverantören. Detta underlag består av:
a. Blanketten ”säkerhetsskyddskrav”
b. Bolagsverkets registreringsbevis (ej äldre än tre månader) för företaget
c. VD:s samtycke till registerkontroll
d. En kopia av de säkerhetsskyddskrav ni fick från FMV med er beställning.
Blanketten ”säkerhetsskyddskrav” finns på vår webbplats.
Fråga 13: Vi ska byta företagsnamn, men ha kvar samma organisationsnummer. Vad gör jag?FMV svarar: 2019-03-22
Då det nya bolagsnamnet registrerats hos Bolagsverket skall du till FMV Säkerhetsskydd skicka in ett nytt registreringsbevis (ej äldre än tre månader) där det nya företagsnamnet framgår.
Fråga 14: Vi har bytt VD. Vad gör jag?FMV svarar: 2019-03-22
Då VD:s namn registrerats hos Bolagsverket skall du till FMV Säkerhetsskydd skicka in ett nytt registreringsbevis (ej äldre än tre månader) där det nya namnet framgår samt VD:s samtycke till registerkontroll. Du skall även genomföra en säkerhetsprövningsintervju med den nye VD:n och tillse att denna skriver på sekretessbevis. När detta är klart skall du hos FMV Säkerhetsskydd initiera registerkontroll av den nye VD:n samt avanmäla den tidigare VD:n.
Fråga 15: Vi vann en upphandling och skall nu inleda arbetet för att teckna säkerhetsskyddsavtal i Nivå 1, då det var ett villkor i beställningen. Kan FMV tala om för oss hur vi skall bygga om, etcetera?FMV svarar: 2019-03-22
Nej. FMV är kontrollmyndighet och skall så småningom, då ni är klara, besiktiga och godkänna lokalerna. Myndigheten kan därför inte agera byggrådgivare. Däremot finns det många företag som specialiserat sig på sådan information och ni uppmanas därför kontakta dem för att få hjälp. Kraven på lokalerna och på er framgår av Industrisäkerhetsmanualen, ISM 2013.
Fråga 16: Hur ser processen ut för tecknande av säkerhetsskyddsavtal i Nivå 1?FMV svarar: 2013-03-22
Du finner hela processen beskriven i bilaga 1 till Industrisäkerhetsmanualen, ISM. Den finner du på vår webbplats.
Fråga 17: Hur länge gäller ett säkerhetsskyddsavtal, oavsett Nivå?FMV svarar: 2019-03-22
Avtalet gäller så länge företaget har uppdrag där säkerhetsskyddsavtal med FMV krävs. Du är skyldig att anmäla till FMV Säkerhetsskydd då ett uppdrag har upphört.
Fråga 18: Vi har fått ett brev från FMV där det står att vi ska se över aktuella inplaceringar i säkerhetsklass. Inga förändringar har skett. Behöver jag bekräfta detta till FMV?FMV svarar: 2019-03-22
Ja. All kommunikation från FMV ska alltid besvaras.
Fråga 19: Vi har fått ett brev från FMV där det står att vi skall se över aktuella underleverantörer till oss. Det saknas en underleverantör på listan. Varför då?FMV svarar: 2019-03-22
Antingen har företaget inte anmält att man anlitar underleverantören, eller så har det underlag som tidigare skickats in upphört att gälla. Kontakta FMV Säkerhetsskydd omgående!
Fråga 20: Vi har haft inbrott i våra lokaler. Behöver jag anmäla säkerhetsincidenter till FMV?FMV svarar: 2019-03-22
Företaget har en strikt och omfattande rapporteringsskyldighet enligt säkerhetsskyddsavtalet. Säkerhetsincidenter som berör företagets verksamhet och som bedöms kunna utgöra ett hot mot säkerhetsskyddet skall alltid rapporteras. För ändamålet finns en instruktion och blankett på denna webbplats. Vid tveksamhet om vad som skall anmälas, kontakta FMV Säkerhetsskydd.
Fråga 21: Vi har säkerhetsskyddsavtal i Nivå 2. Behöver vi ha en säkerhetsskyddsinstruktion?FMV svarar: 2019-03-22
Ja. Ett företag måste alltid ha dokumenterade rutiner för sin säkerhetsskyddsverksamhet, utformade för och av företaget, baserat på FMV:s säkerhetsskyddskrav (säkerhetsskyddsavtalet). Ett företag i Nivå 2 bör minst ha nedanstående skriftliga och årligen uppdaterade dokumentation:
• Dokumenterad säkerhetsanalys
• Årlig kontrollplan för säkerhetsskyddsverksamheten
• Säkerhetsskyddsinstruktion, anpassad för företagets verksamhet, till exempel:
– Rutin och verktyg för anmälan av säkerhetsincident.
– Rutin och verktyg för grund- och repetitionsutbildning
– Rutin och verktyg för anmälan och avanmälan av underleverantör
– Rutin och verktyg för säkerhetsprövning
– Utbildningspaket för säkerhetsskyddsutbildning
– Kontaktlistor för säkerhetsskyddsverksamheten
Fråga 22: Vi har säkerhetsskyddsavtal i Nivå 3. Behöver vi ha en säkerhetsskyddsinstruktion?FMV svarar: 2019-03-22
Se föregående fråga (21) Samma krav gäller för Nivå 3-företag som för Nivå 2-företag.
Fråga 23: Jag har ett SUF-företag (svensk utlandsregistrerad filial). Kan FMV teckna ett säkerhetsskyddsavtal med mitt företag så att jag kan delta i upphandlingar och/eller uppdrag med krav på säkerhetsskyddsavtal?FMV svarar: 2019-03-22
Nej. Svenska säkerhetsskyddsavtal enligt svensk lagstiftning kan bara tecknas med företag registrerade i Sverige. Ett SUF-företag är inte ett svenskt aktiebolag utan en filial som är en del av ett utländskt företag.
Fråga 24: Jag arbetar genom ett egenanställningsföretag. Kan FMV teckna ett säkerhetsskyddsavtal med egenanställningsföretaget så att jag kan delta i upphandlingar och/eller uppdrag med krav på säkerhetsskyddsavtal?FMV svarar: 2019-05-17
Nej.
Fråga 25: Vad är säkerhetsskyddsanalys?FMV svarar: 2019-05-17
Säkerhetsskyddsanalysen är sedan 1 april 2019 ett lagkrav och framgår av 2 kap 1 § Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Lagen ställer också krav på att analysen dokumenteras (skriftligen) Säkerhetsskyddsanalysen är dock bara en del av de krav som FMV ställer på ett företag med säkerhetsskyddsavtal och förutsätter att företaget först gjort en verksamhetsanalys. Ett företag med säkerhetsskyddsavtal med FMV skall genomföra så kallad säkerhetsskyddsplanering, som omfattar:
• Verksamhetsanalys
• Säkerhetsskyddsanalys
• Säkerhetsskyddsplan (tidsatt åtgärds- och ansvarsplan)
• Säkerhetsskyddsbestämmelser (till exempel säkerhetsskyddsinstruktion och/eller projektsäkerhetsinstruktion).

Säkerhetsskyddsplanering skall dels göras för företagets säkerhetsskyddsverksamhet och för varje uppdrag som omfattas av säkerhetsskyddsavtalet. Både FMV och dess leverantörer/underleverantörer måste göra sina respektive analyser, man får alltså inte att förlita sig på någon annans analys. Företagets säkerhetsskyddsplanering skall kunna uppvisas för FMV på begäran.

Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2013-10-02 10:14. Uppdaterad: 2019-03-22 14:20. Ansvarig: Visa e-postadress.